GIẢI QUYẾT CHANH CHẤP, KHIẾU NẠI

Không có phản hồi

GIẢI QUYẾT CHANH CHẤP, KHIẾU NẠI

Quy trình giải hòa giải tranh chấp, khiếu nại

Quy trình giải quyết tranh chấp Ban quản trị và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý và hỗ trợ về khiếu nại của Người Sử Dụng phần mềm quản lý bán hàng Gtool. Các khiếu nại của Người Sử Dụng phần mềm liên quan đến việc cung cấp, sử dụng tool  sẽ được Ban quản trị và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ xử lý trên cơ sở quy định của pháp luật, quy định của Hợp đồng dịch vụ đã được ký kết giữa Ban quản trị và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ và quy định của Quy chế này.

Khi phát sinh khiếu nại, hình thức giải quyết đầu tiên sẽ được Ban quản trị ưu tiên áp dụng là thương lượng và hòa giải giữa các bên nhằm đảm bảo quyền lợi của các bên, tiết kiệm thời gian xử lý và hạn chế tối đa việc ảnh hưởng từ khiếu nại đến hoạt động kinh doanh của mỗi bên. Sau 45 ngày kể từ ngày bắt đầu thương lượng và hòa giải mà các bên không thể giải quyết được khiếu nại thì một trong hai bên có quyền đưa vụ việc lên tòa án có thẩm quyền tại thành phố Hà Nội để giải quyết. Mỗi bên sẽ tự thanh toán chi phí cho việc khiếu nại này, án phí sẽ do bên thua kiện thanh toán.

Khiếu nại của Người Sử Dụng Gtool chỉ được Ban quản trị tiếp nhận giải quyết khi và chỉ khi khiếu nại này được gửi đến cho Ban quản trị trong khoảng thời gian của Thời Hiệu giải quyết tranh chấp. Thời hiệu giải quyết tranh chấp là 45 ngày kể từ ngày Người Sử Dụng Dịch Vụ sử dụng Gtool.

Khi phát sinh khiếu nại, Người sử dụng Gtool thực hiện theo quy trình sau:

Bước 1: Gửi khiếu nại trực tiếp tới cho Ban quản trị bằng cách: gọi vào số điện thoại 02439197999, chat online trên website gtool.net hoặc gửi email tới contact@gcop.com.vn. Khiếu nại chỉ được tiếp nhận và giải quyết khi khiếu nại được gửi trong khoảng thời gian quy định của Thời hiệu giải quyết tranh chấp.

Bước 2: Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại, Ban quản trị sẽ kiểm tra, xem xét và xác nhận thông tin của khiếu nại và thông báo cho các bên có liên quan. Ban quản trị tiến hành xác minh nội dung khiếu nại, đề nghị Người sử dụng dịch vụ cung cấp các bằng chứng liên quan tới nội dung khiếu nại và gửi khiếu nại sang cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ.

Bước 3: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi kết thúc công việc của bước 2, Nhà Cung Cấp Dịch Vụ sẽ đưa ra ý kiến và biện pháp xử lý đối với khiếu nại của Người Sử Dụng Dịch Vụ.

Bước 4: Nếu Người Sử Dụng Dịch Vụ đồng ý với biện pháp giải quyết của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ, hai bên sẽ tiếp tục thực hiện theo biện pháp mà các bên đã thống nhất. Nếu Người Sử Dụng Dịch Vụ không đồng ý với biện pháp giải quyết tranh chấp của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ, Ban quản trị sẽ tiếp tục hỗ trợ các bên để thương lượng và thống nhất các biện pháp phù hợp với hai bên.

Bước 5: Nếu hai bên không thể hòa giải và thương lượng được khiếu nại trong khoảng thời gian hòa giải được quy định nêu trên, thì Người Sử Dụng Dịch Vụ có quyền đưa vụ việc lên tòa án có thẩm quyền tại thành phố Hà Nội để giải quyết.

Bài trước
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
Bài sau
CHÍNH SÁCH HỦY TRẢ/HOÀN TIỀN
Menu

1900299936